Run fo the ocean je tu op. Be za dobr vec aj ty!

Run fo the ocean je tu op. Be za dobr vec aj ty!

Jana imkoviov

Tento rok sa na Svetov de ocenov vracia iniciatva Run for the ocean. Zneistenie ocennov plastami je alarmujce. Pomc v tejto veci me aj ty! 

Run fo the ocean je tu op

5. JUN 2019

A to rovno behom. Spoj tak prjemne s uitonm. Nm sa tto iniciatva preto tak pi. Prve pre spojenie prjemnho s uitonm. Op raz sa potvrdzuje, e port spja. My sa chceme v tejto veci spoji hlavne s vami a vyzva vs, aby ste prili podpori tto iniciatvu a prili si s nami zabeha. 

Alarmujce fakty na vod

  • Rone sa vyprodukuje zhruba 300 milinov tn odpadu a z toho sa dostva 8 milinov tn plastov do ocenov. 
  • Iba 5 % s recyklovaten plasty. Vina s to plasty na jedno pouitie. 
  • Odhaduje sa, e v roku 2050 m by v ocennoch viac plastov ako rb. Ryby a in ivochy nedoku rozli svoju potravu od plastov, preto ich konzumuj. Na jednej strane hyn tak morsk ivochy, na druhej strane ich komzumuje u kontaminovan. 
  • Plast sa nikdy nerozpadva.Iba sa rozlo na menie asti. Tie sa nsledne dostvaj naprklad aj do pdy a pitnej vody.

Viac sa o situcii dozvie aj v nasledujcom videu. 

Nie je to len globlny problm. Tka sa aj Slovenska

Aj ke si momo poviete, ns sa to predsa netka, opak je pravdou. Slovensko m v rmci strednej Eurpy najvie zsoby pitnej vody, ktor je ale kontaminovan mikroasticami z plastov. Take aj v pitnej vode, ktor denno denne uvame sa nachdzaj plasty. al fakt, ktor by vs mohol zaujma je to, e najviac zneisten s tie najkrajie dovolenkov destincie. Nestalo sa to len raz, kedy ste videli krsne fotky miest a po prchode ste sa ocitli na pli plnej plastov. Tento problm sa u tka celej planty. Je as postavi sa k tomu zodpovedne. Edukova seba, ale aj ud okolo ns. Najm deti a mlad generciu, ktor bude ma vek vplyv na to, akm smerom sa to bude ubera. 

Ke sa firmy sprvaj zodpovedne

U v roku 2015 sa zaala psa spolon cesta adidas  a organizcie Parley for the Oceans, ktor zvyuje povedomie o krse a krehkosti ocenov. V roku 2018 spolu vytvorili globlne hnutie Run for The Oceans, ktor zdruuje takmer milin becov z celho sveta. Vaka behu za oceny sa minul rok podarilo vyzbiera sumu 1 000 000 $. Tie putovali na vzdelvanie pribline 100 000 mladch ud, ijcich v postihnutch pobrench oblastiach, aby sa postavili za nae oceny a podnikli kroky na jeho zchranu ako sas programu Parley Ocean School. V rmci tohto partnerstva bolo z plastu v ocenoch vytvorench 6 milinov prov tenisiek.

Vek id prkladom

Aj napriek tomu, e spoluprca adidas s organizciou Parley zaala v roku 2015, u v roku 2012 na olympide v Londne vetci dobrovonci mali na sebe obleenie znaky adidas z recyklovatenho materilu. V roku 2019 takmer vetky futbalov dresy najvch klubov s vyrban z parley vlkien. Trend recyklovatenosti chce adidas pretavi nielen do beeckej oblasti, ale aj inch portov, vrtane fashion oblasti. Aktulnu informciu, ktor mme od adidas znie, e sa spolonos adidas zaviazala, e do roku 2024 bude pouva u len 100% recyklovan polyester. Vnma to ako rozhodnutie, ktor m dopad, nielen na priemysel, ale aj na prrodu okolo ns.

adidas sa riadi heslom: Avoid (iadne plastov taky a plastov mikroiastoky), Intercept (zastavme prienik plastovho odpadu do ocenov), Redesign (vytvrajme nov ekologicky odbraten materily). S touto mylienkou vznikla aj kolekcia adidas x Parley.

Ako iniciatva Run for the Ocean pomha?

adidas aj tento rok vyzva becov, aby behom pomohli dobrej veci. Za kad jeden kilometer, ktor beci odbehn medzi 8. – 16. jnom s aplikciou Runtastic, prispeje adidas sumou 1 $ – tento rok do vky a do 1,5 milina dolrov. Tto nemal sumu venuje adidas na edukciu ohadom zneisovania mor a ocenov, a to primrne v oblastiach, ktor s najviac zneisten. Ak nie si beec a chce pomc, to vbec nevad. Rta sa aj chdza. Ide toti o kilometre. A v tomto prpde, m viac kilometrov, tm via pomoc. Ako presne sa me zapoji, to si pozri v nasledujcom videu. 

adidas runners bratislava

Znmy beeck klub v Bratislave sa rozhodol, e v rmci svojich trningov vyistia od plastov dve jazer v Bratislave. Prida sa me aj ty. Vetky informcie o termnoch a asoch, ako aj o spomnanch lokalitch njde vo Facebook skupine adidas runners Bratislava

o urite nesmie zmeka je vek podujatie Run for The Oceans, ktor sa uskuton 15.6.2019 o 16:00 na bratislavskej Magio pli. Zabehn si s nami, ako aj s becami z adidas runners Bratislava me 4km alebo 10km beh za oceny. Po behu na teba ak aj workshop s Umelohmotn, kde si bude mc vytvori svoj ksok z recyklovanho odpadu. Alebo si vypouj prednku Eco HERO, kde sa dozvie viac o recyklcii ako takej. Nebude chba ani diskusia k tejto dleitej tme s influencerkou Naty Kerny a znmym youtuberom Expl0ited-om. Nechaj sa inpirova aj znmymi influencermi z celho sveta, ktor tie podporuj iniciatvu Run for the Ocean.

Verme, e sme a dostatone namotivovali a zapoj sa do tejto prospenej aktivity. Vidme sa 15. jna na Magio pli.