Ako sa vyhn bolesti kolien a pichaniu v boku pri behu?

Ako sa vyhn bolesti kolien a pichaniu v boku pri behu?

redakcia

A tie to, ako si poradi s pretrnovanm. Vo vetkom vm porad beeck trner Janko Dmny.

Be

Zdroj: pixabay.com, StockSnap
24. APR 2019

Prejavuje sa, naprklad celkovou navou, nzkou vkonnosou pri trningoch, bolesou kbov a svalov, podrdenosou, hormonlnymi vkyvmi i oslabenou imunitou. Pretrnovanie je vemi asto problmom, ktor suuje aj amatrskych becov, nielen profesionlov. Prejavuje sa radom neprjemnm symptmov, ktormi telo upozoruje beca, e je potrebn zvoni tempo. Treba si uvedomi, e pretrnovanie je dlhodobej stav a netreba si ho zamiea s navou, ktor zvyajne odznie o niekoko dn po pretekoch i sai. Pretrnovanie nastva vtedy, ke organizmus nedoke reagova na sstavn neprimeran za. asto vznik ako dsledok nedostatonej regenercie, teda odpoinku, vysvetuje sksen beeck trner Janko Dmny.

 

Ako pretrnovaniu predchdza?

 

Pokia trnujete na svoje prv preteky, polmaratn i dokonca maratn, snate sa urobi vetko preto, aby ste sa pretrnovaniu vyhli, pretoe me splnenie vaich cieov oddiali. Kov je v tomto smere pova svoje telo a neprehliada signly, ktor vm dva. Aj tu neraz plat overen, e pomaly alej zjde. Pretrnovaniu sa d vyhn iba vtedy, ke sa ustri intenzita trningovho zaaenia a je vyven dostatonm asom na regenerciu. Vkon sa nezvyuje iba samotnm trningom, ale aj schopnosou zotavi sa po om. Prve t je pri pretrnovan zanedbvan. Hovorme o tzv. tlaen na plu, pripomna sksen trner.

 

Okrem toho je dleit myslie aj na alie dleit faktory, ktormi mono prispie k minimalizovaniu rizika vzniku pretrnovania. o je dleit? Nezabdajte na to, e pred behom si treba dopria kvalitn rozohriatie a dynamick streing. Rozohriatie a streing by mali by sasou kadho trningu, pretoe vaka nim telo zaregistruje, e sa ide nieo dia. Pripravme ho tm na za, hovor Janko Dmny. Na jeho konci treba zasa venova as vydchaniu a statickmu streingu. Takisto je potrebn dba na dostaton spnok, stravova sa zdravo a vyvene s ohadom na nastaven trningov pln, nepodceova pitn reim a, samozrejme, pozitvne myslie.

 

o s pichanm v boku i bolesou kolien pri behu?

 

Hoci pichanie v boku i boles kolien nesvisia priamo s pretrnovanm, vedia potrpi hlavne zanajcich becov. Ako sa ich zbavi? Pri pichan v boku sa odpora naprklad zmierni tempo, poprpade prejs do chdze a zhlboka dcha. Pichanie v boku zvyajne po nejakom ase odznie a s pribdajcimi trningami sa bude vyskytova oraz menej.

 

o s bolesou kolien? Boles kolien sa vyskytuje najm u zaiatonkov. Netreba sa jej b, pretoe to je len odozva tela na za. Kolen pri behu funguj ako tlmiaca pruina a pri behu sa na ne vyvja ovea v tlak, ako poas kadodennch innost. Pri sprvnej intenzite trningu, dban na sprvnu beeck techniku a v neposlednom rade na sprvnu obuv, boles kolien rchlo pominie, rad sksen beeck trner. Krtkodobm rieenm mu by aj bande na koleno i obben kineziologick tejpy.

 

Odporame: DAS gesunde PLUS band na koleno, 1 ks. Je pecilne vyvinut na podporu slabho, boavho alebo zranenho kolena. Zrove pomha predchdza vzniku novch zranen. Jej anatomicky prispsoben tvar dobre sed a optimlne podporuje koleno. Kpite exkluzvne v predajniach dm a v dm e-shope za 9,29 .

band